Adatvédelmi tájékoztató

Weboldalunk címe: https://kaposvarkoltoztetes.hu

Üzemeltető: Boros Dávid e. v. (a továbbiakban: Szolgáltató)

Nyilvántartási száma: 54742080

Adószáma: 55991658-1-34

Székhelye: 7521 Kaposmérő, Petőfi utca 13.

Bankszámlaszáma: 10403909-50526969-51481003 (K&H Bank Zrt.)

Weboldal: www. kaposvarkoltoztetes.hu

E-mail: info@kaposvarkoltoztetes.hu

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, az egyéb jogszabályoknak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („Hatóság”) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja az ügyfeleit, valamint weblapjának látogatóit az általa a weblap látogatásával-, elektronikus levelezéssel-, telefonos árajánlatkéréssel összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az adatkezelő

A weblap látogatásával-, elektronikus levelezéssel-, telefonos árajánlatkéréssel kapcsolatban a személyes adatok kezelője a vállalkozás ügyvezetője: Boros Dávid e. v.  (Szolgáltató).

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, terjedelme, jogalapja és időtartama

A Szolgáltató kezeli a weblapjának felkeresése során, az internetes kapcsolat létesítésére és fenntartására tekintettel a használt böngészőprogram típusával, az internetprotokoll-címmel (IP-cím, portszám), a domain-névvel (URL), a látogatás dátumával és a megtekintett oldalak listájával kapcsolatosan automatikusan képződő személyes adatnak minősülő technikai adatokat (naplózási adatok). Az adatkezelés célja a weblap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzések elvégzéséhez szükséges statisztikai információk gyűjtése (statisztikai cél), valamint az esetleges visszaélések megakadályozása, továbbá felderítésének lehetővé tétele (információbiztonsági cél). A Szolgáltató a weblap látogatásával kapcsolatos naplózási adatokat információbiztonsági célra két évig, statisztikai célra egy évig kezeli.

A Szolgáltató weblapján cookie-kat – az érintett számítógépére települő információcsomagokat – használ a honlap látogatásával kapcsolatos adatok gyűjtése érdekében, amennyiben ezt az érintett a böngészőjének beállításával lehetővé teszi. A cookie-k telepítését az érintett – a számítógépe beállításainak megváltoztatásával – megtilthatja, illetve a használat során települt cookie-kat a számítógépéről bármikor eltávolíthatja. A cookie-k alkalmazásának célja a weblap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzésekhez szükséges statisztikai információk gyűjtése. A cookie-k lenyomatai egyedi honlap-böngészéshez nem köthetők, azokból kizárólag statisztikai célú, anonim adatok nyerhetők ki, amelyekből a honlap további fejlesztéséhez szükséges trendek rajzolhatók fel. A weblap használatát elősegítő ideiglenes és minősítő célú cookie az adott munkafolyamat – a böngészés – végén törlődik, a funkcionális célú cookie negyed évig, a statisztikai célú cookie két évig tárolódik az érintett számítógépén, amennyiben azt nem távolítja el korábban.

Az adatkezelés jogalapja mind a naplózási adatok, mind a cookie-k esetében az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, az adatkezelés időtartama tekintetében az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján is].

A Szolgáltató hírlevelet küldhet azon ügyfelei számára, akik megrendeltek egy szolgáltatást és a kapcsolattartáshoz megadták nevüket és e-mail címüket. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a weblap látogatása és/vagy a megrendelés során adott hozzájárulás, valamint a jelen adatvédelmi tájékoztató megismerése és az ennek igazolására szolgáló nyilatkozat megtétele. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig történik. A hozzájárulás visszavonása az info@kaposvarkoltoztetes.hu címre történő e-mail küldésével történhet. Az adatkezelés célja az érintettek tájékoztatása kizárólag a Szolgáltatót közvetve vagy közvetlenül érintő aktualitásokról a hírlevélnek a felhasználó részére történő eljuttatásával, és az e célból történő kapcsolattartás lehetőségének biztosítása.

Az adatokhoz hozzáférők köre, az adatfeldolgozók

Az adatok kezelésére kizárólag a Szolgáltató és a Szolgáltató erre felhatalmazott munkatársai jogosultak. A Szolgáltató adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben azt törvény kötelezően írja elő, vagy a felhasználó ehhez hitelt érdemlő módon hozzájárult.

Az adatbiztonság

A Szolgáltató a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A Szolgáltató kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére, ezért megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Szolgáltató ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

A Szolgáltató az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a Szolgáltató számára.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban és e jogok gyakorlásának módja

Mindenki jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozói által feldolgozott adatairól, az adatok forrásairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

A Szolgáltató a tájékoztatást írásban, a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül adja meg; a tájékoztatás megadását kizárólag a törvény által kötelezően előírt esetekben tagadja meg. Ebben az esetben a Szolgáltató írásban tájékoztatja a tájékoztatást kérőt, hogy felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor, illetve tájékoztatja arról is, hogy az erre vonatkozó döntéssel szemben milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető a Szolgáltató által kezelt adat helyesbítése is. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, azt a Szolgáltató helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, amennyiben:

 – azoknak kezelése jogellenes;

 – ha az érintett a személyes adatainak törlését kéri;

 – azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható;

 – az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt;

 – a törlést bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az érintett a törlést a Szolgáltatóhoz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, amennyiben az arra jogosult ezt legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban kéri, vagy a Szolgáltató rendelkezésére álló információk szerint a jogosult által kért adattörlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a törlést kizárta.

A Szolgáltató megjelöli azt a személyes adatot, amelynek helyessége vagy pontossága vitatott, amennyiben az adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről, illetve az ezekre irányuló kérés teljesítéséről vagy annak akadályáról a Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban – az érintett hozzájárulásával elektronikus úton – értesíti a kérelem előterjesztőjét, a kérelem elutasítása esetén az elutasítás ténybeli és jogi indokaival és a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatóval együtt.

A személyes adatok kezelése ellen az arra jogosult tiltakozhat, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy a Szolgáltató, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (a kötelező adatkezelés esetét kivéve); illetve ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

A Szolgáltató a tiltakozás kézhezvételétől számított 15 napon belül megvizsgálja a kérelmet, és az abban foglaltaknak eleget tesz, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható, továbbá döntéséről írásban tájékoztatja a tiltakozás benyújtóját. A kérelem esetleges elutasításáról a Szolgáltató írásban, 15 napon belül, a tiltakozás előterjesztésével megegyező módon (papíralapon vagy elektronikusan), indokolt döntésével értesíti a tiltakozás előterjesztőjét.

A tiltakozás elutasítása esetén; amennyiben annak benyújtója nem ért egyet a kérelem alapján hozott döntéssel; vagy amennyiben a Szolgáltató a rendelkezésére álló határidőt elmulasztja, az érintett bírósághoz fordulhat.

Aki úgy véli, hogy a Szolgáltató adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Kaposmérő, 2020. április 15.