ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Üzemeltető: Boros Dávid e. v. (a továbbiakban: Szolgáltató)

Nyilvántartási száma: 54742080

Adószáma: 55991658-1-34

Székhelye: 7521 Kaposmérő, Petőfi utca 13.

Bankszámlaszáma: 10403909-50526969-51481003 (K&H Bank Zrt.)

1. Bevezetés

Jelen ÁSZF-et, mint általános tájékoztatót, az egyes speciális szolgáltatásokkal kapcsolatosan megkötött vásárlói szerződések tartalmukban kiegészíthetik, ezáltal az egyes szolgáltatások konkrét kitételei esetileg eltérhetnek az általános feltételektől, szűkítve vagy nem alkalmazva azokat.

A rendelések leadásával létrejövő fogyasztói szerződésben, illetve a későbbi kapcsolattartás során használt elsődleges nyelv a magyar.

A www.kaposvarkoltoztetes.hu weboldalon kialakított árajánlat kérő felületen keresztül vagy az info@kaposvarkoltoztetes.hu e-mail címre elektronikus úton érkező árajánlatkéréssel a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az árajánlatkérőnek közvetlenül még nem keletkezik fizetési kötelezettsége.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 6. § (2) bekezdése szerint a szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul (amikor az számára hozzáférhetővé válik) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

A szolgáltató és az igénybe vevő között jelen weboldal közvetítésével létrejött fogyasztói szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai alapján nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem előhívható, nem hozzáférhető. Ajánlatkérő részére a megrendelt szolgáltatásokat csak a jelen ÁSZF, mint vásárlási feltételek elfogadását követően, a weboldalon rögzített és visszaigazolt megrendelési eljárás keretein belül tudja biztosítani a Szolgáltató.

Szolgáltató nem köt fogyasztói szerződést kiskorú-, cselekvőképtelen- és gyámság alá vont személlyel vagy egyéb gyanús esetekben.  Szolgáltató jelen ÁSZF-et minden meglévő és leendő ügyfele számára teszi közzé. Az ÁSZF hatálya kiterjed minden a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő, illetve azokat megrendelő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, illetve magánszemélyre (a továbbiakban: Megrendelő), továbbá a már megkötött szerződésekre.

Minden kiadott árajánlat visszaigazolása és megrendelése esetén a Szolgáltató elfogadottnak tekinti az ÁSZF feltételeit ügyfelei részéről. Szolgáltató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ra tekintettel tájékoztatja megrendelőt, hogy jelen weboldalon szolgáltatásokat biztosít (nem termékeket értékesít).

A Szolgáltató kizárólag az írásban történő megkereséseket tekinti hivatalos árajánlatkérésnek, amelyek elektronikus formában, a weboldalon közzétett e-mail címre történő megkeresés eljuttatásával érkeznek meg a Szolgáltató részére. A kiküldött árajánlatot követően a felek megegyeznek az időpont tekintetében, amely megegyezés alapján a Szolgáltató a megrendelt szolgáltatás elvégzésére köteles, a Megrendelő pedig a szolgáltatás díjának megfizetésére köteles, melyet a felek Szerződésnek tekintenek (a továbbiakban: Szerződés). Írásban történt megrendelések – e-mail vagy a honlapon található árajánlat kérő felület – esetén a megadott adatok valódiságáért a Megrendelő a felelős, azok eredetét a Szolgáltató nem vizsgálja.

2. Szolgáltatások:

Lakossági- és céges költöztetés,

Bútorok szét- és összeszerelése,

Közúti teherszállítás/fuvarozás,

Bútor-, lakberendezési tárgyak-, műszaki cikkek-, építőipari anyagok-, raklapos áruk szállítása.

3. Árajánlatkérés:

Árajánlatot a Megrendelő az alábbi módokon kérhet:

 – a weboldalon kitölthető árajánlat kérő felületen keresztül küldött üzenetben,

 – az info@kaposvarkoltoztetes.hu e-mail címre küldött üzenetben,

 – postai úton a Szolgáltató székhelyére küldött levélben,

 – a weboldalon feltüntetett telefonszámon,

 – valamint kapcsolatfelvételt követő konzultáció alkalmával, személyesen.

Az árajánlatot az Árajánlatkérő által megadott adatok, információk alapján készíti el a Szolgáltató. Az Árajánlatkérő legkésőbb az ajánlat elfogadásáig pótolhatja a hiányokat, módosíthatja az ajánlatkérését, amelyet e-mailben, telefonon vagy postai úton tehet meg. Árajánlatot a megadott adatok alapján küld a Szolgáltató az árajánlatkéréskor megadott e-mail címre. Az árajánlat tartalmazza a rakodói csapat, a gépjármű(vek) díjait a kalkulációban feltüntetett óraszámra. Mivel a Szolgáltatás időtartama függ a Szolgáltatótól független körülményektől, ezért a kalkulációban szerepelt óraszám eltérhet, ezáltal a becsült végösszeg is csökkenhet/nőhet az árkalkulációban szereplő korrekciós árral, melyre a jogot a Szolgáltató fenntartja.

A Szolgáltató a kalkulációban szereplő időtartam esetén árkorrekciót számít: amennyiben hamarabb végez a kalkulációban szereplő időtartamnál, akkor lefelé korrigálja az árat (a minimum óradíjig), ha tovább tart a szolgáltatás időtartama, akkor az árajánlatban is megadott korrekciós árral felfelé módosul a számla végösszege. A kalkulációban megadott ár A-B cím közötti szállítás egyszeri km díját tartalmazza, kivéve, ha több körre szól az árajánlat. Felmerülő több cím esetén plusz km díjat számíthat fel a Szolgáltató.

4. Elállás, szolgáltatás módosulása, egyebek:

Megrendelő az elállását a Szolgáltató postai, vagy e-mail elérhetőségeire eljutatott egyértelmű nyilatkozattal gyakorolhatja, amely elállást a Szolgáltató visszaigazol.

Mivel a Szolgáltatás időtartama függ a Szolgáltatótól független körülményektől, ezért az adott nap első teljesítése utáni címekre történő érkezése az azt megelőző címeken eltöltött időtartamtól függ. Tehát az egyeztetett érkezési idő egy becsült érkezési idő (az adott nap első teljesítési címét kivéve), ami eltérhet a tényleges érkezési időtől. Ha hamarabb érkezik meg a Szolgáltató a megadott címre a kalkuláltnál, akkor a Megrendelő rugalmasságán múlik, hogy a Szolgáltató el tudja-e kezdeni a munkát hamarabb vagy sem. A Megrendelő Szolgáltatónak adott utasítása nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Szolgáltató őt figyelmezteti. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Szolgáltató a Szerződéstől elállhat. Ha nem áll el a Megrendelő utasítása szerint, a Megrendelő kockázatára végzi el a Szerződésben rögzített szolgáltatást. A Szolgáltató a Megrendelő által adott utasítás szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére vagy az élet veszélyeztetésére vezetne. A Megrendelő köteles a szolgáltatás helyét munka végzésére alkalmas állapotban a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. A Szolgáltató a szolgáltatás megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg a Megrendelő e kötelezettségét nem teljesíti. Ha a Megrendelő e kötelezettségének a Szolgáltató által megszabott megfelelő határidőn belül nem tesz eleget, a Szolgáltató elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szerződéstől a szolgáltatás megkezdése előtt elálljon, amely elállást a megrendelővel időben köteles közölni. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jelen pontban gyakorolt elállása esetén kártérítésre nem tarthat igényt.

5. Szolgáltató az alábbi tételek szállítását nem vállalja:

Veszélyes áruk – olyan áruk, amelyek fertőzést okozhatnak – hűtött vagy fagyasztott étel és ital – minden ketrecben vagy tartályban tartott állat – tárgyak, amelyekkel kapcsolatban bűncselekmény elkövetésének gyanúja merülhet fel.

6. Károkozás a Megrendelő tulajdonában:

Kérjük költöztetés, fuvarozás során minden esetben nézze át az értékeinek az épségét, győződjön meg róla, hogy minden a helyére került. A Megrendelő tulajdonában keletkezett kár megtérítése vagy helyreállítása alól a Szolgáltató mentesül, ha a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, vagy a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. A Szolgáltató felelőssége azokra a károkra terjed ki, amelyek bekövetkezte előtt: a Megrendelő előzetes, részletes értéknyilatkozatot készített az ingóságok kárkori értékéről, és azt átadta.

Ajánlatkérő/Megrendelő a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldal használata során felmerülő vagyoni és nem vagyoni eredetű károkért. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. Ajánlatkérő/Megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a weboldal használata során és a weboldal által tárolt hozzászólásaiban kifejtett véleményéért is.

7. A Szolgáltató nem felel az alábbiakért:

A használt bútorok használtságából fakadó szállítás közben bekövetkezett sérüléseiért, továbbá az úthibák miatt bekövetkező rázkódásokból fakadó sérülésekért. – Rágcsálók, rovarok egyéb kártevők által okozott fertőzés és kár. – Javítási, helyreállítási, takarítási műveletek szivárgás vagy párolgás, légköri vagy éghajlati változások miatt bekövetkező károk bárminemű kár, amelyet olyan hűtött vagy fagyasztott ételek és italok okoztak, melyeket a Szolgáltató teljes mértékben a Megrendelő kockázatára vett át. – Törékeny tételek, vagy óramű mechanizmust rejtő tételek, elektronikus, vagy motorral hajtott tételekben bekövetkezett kár (kivéve, ha a kárnak külső jegyei és látható jelei vannak, amelyek egyértelműen a szolgáltatás nyújtása során keletkeztek). – Mindazon az érzékeny berendezések vagy önálló szerelési bútorok, amelyeket szét-, és / vagy újra összeszereltek, függetlenül attól, hogy ki építette eredetileg, és amelyek nem alkalmasak a szállításra, – Minden nem a Szolgáltató által be-, és kicsomagolt tételben bekövetkezett kár, – Minden nem a Szolgáltató által a szállító járműig és/vagy a szállító járműtől hordott/pakolt, illetve a szállító járműre fel- és lerakodott tételben bekövetkezett kár, – Bútorok, vagy egyéb szállítandó tétel belsejében maradt tárgyakban bekövetkezett károk – Ételben, és növényben keletkezett kár – Mindazon berendezési tárgyak, szerelvények, amelyek nehezen hozzáférhetőek – Harmadik féltől kapott, ismeretlen állapotú vagy sérült tételek, továbbá a harmadik felek által elvesztett tételekben bekövetkezett károk – Értéktárgyakban és veszélyes tételekben keletkezett károk.

8. Mennyiségi és minőségi kifogásolás rendje:

A Szolgáltató által szállított dolog, valamint teljesített Szolgáltatás vonatkozásában a Megrendelő részéről felmerülő bármilyen mennyiségi és minőségi kifogást, a Megrendelő teljesítési határidőtől számított 8 (nyolc) napon belül írásban, cégszerű aláírással ellátva a Szolgáltató bármely elérhetőségére jelezheti. A Megrendelő által előterjesztett kifogásnak tartalmaznia kell az általa kifogásolt szolgáltatást, valamint az ezzel kapcsolatos megrendelői igény világos, részletes és okszerű leírását. A részletes leírás nélküli, dokumentációval alá nem támasztott, valamint elkésett igénybejelentést a Szolgáltató nem tekinti érdemi kifogásnak. A Szolgáltató az érdemi kifogásra 8 (nyolc) napon belül írásban a Megrendelő bármely hivatalos elérhetőségére továbbítva válaszol.

9. Szerződés időtartama:

A Szerződés határozott időre, a Szolgáltatás teljesítéséig jön létre. A Szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át. Ha a munka az árajánlatban szereplő időnél tovább tartana és ez meghaladja a napi 12 órát, illetve ha a Megrendelő igényt tart további munkára, akkor az óradíjas kalkuláció szerint ki kell fizetnie a nap végén a Szolgáltatónak az aznapi munkadíjat, és ezután egyeztethetnek újabb időpontot – ha nem több napos munka volt egyeztetve.

11. Fizetés:

A fizetés a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött Szerződés eltérő rendelkezéseinek hiányában Magyarország hivatalos pénznemében, Forintban történik. A Szolgáltató által elvégzett szolgáltatás – ami vagy a teljes szolgáltatás vagy a napi maximum 12 órás szolgáltatás – után a Megrendelő felé számlát állít ki. A Megrendelő köteles a számlát befogadni, és az abban meghatározott teljes összeget annak esedékességéig a Szolgáltató – számlán feltüntetett számú – pénzforgalmi bankszámlájára átutalni.

Amennyiben a szerződő felek készpénzfizetési számla kiállításában állapodtak meg, úgy a Megrendelő a Szolgáltató által meghatározott szolgáltatási díj összegét a munka végeztével készpénzben a munkán jelen lévő Szolgáltató-, vagy a Szolgáltató alkalmazottja-, vagy a Szolgáltató által megbízott személy felé köteles teljesíteni. A Szolgáltató ezt követően számlát állít ki a szolgáltatási díj megfizetéséről. A Megrendelő fizetési késedelme miatt a Szolgáltató a hatályos jogszabályok szerint érvényes késedelmi kamatot számít fel a Megrendelő felé.

12. Hatályba lépés: Jelen ÁSZF a Szolgáltató weblapján történt közzététellel lép hatályba, és visszavonásig érvényes. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A Megrendelővel kötött Szerződés vonatkozásában minden esetben a Szerződés megkötésének napján a honlapon közzétett ÁSZF rendelkezései érvényesek. A Megrendelő és a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben leírtakat elolvasták, értelmezték, azzal kifejezetten egyetértenek, és az abban foglaltakat magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.

Kaposmérő, 2020. április 15.